VN | EN× Trang chủ Vị trí Mặt Bằng VIEW 360 Tiện ích Đầu tư thông minh Tin tức Thư viện Tiến độ Liên hệ

Mặt bằng điển hình tầng 4-14

Mặt bằng tầng 15

Mặt bằng điển hình tầng 6-19, tầng 21-38

Căn 1 phòng ngủ

39,96m²
3944,94m²
69,08m²
45,9664m²

Căn 2 phòng ngủ

69,08 - 69,10m²
73,62m²
69,08m²
68,04 - 70,48m²
71,18m²

Căn 3 phòng ngủ

88,19m²
90,12m²

Căn office-tel

35,42 - 36,63m²
37,67m²
31,91m²
49,82m²
51,24m²
49,11m²
45,96m²

Căn office-tel

35,42 - 36,63m²
37,67m²
31,91m²
49,82m²
51,24m²
49,11m²
45,96m²
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C10, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,79m²
Căn hộ C14, 1 phòng ngủ, diện tích 46,33m²
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ, diện tích 71,48m²
Căn hộ B05, 3 phòng ngủ, diện tích 89,07m²
Căn hộ B04, 3 phòng ngủ, diện tích 89,07m²
Căn hộ A10, 3 phòng ngủ, diện tích 89,07m²
Căn hộ A09, 3 phòng ngủ, diện tích 89,07m²
Căn hộ C06, 3 phòng ngủ, diện tích 91,16m²
Căn hộ B06, 2 phòng ngủ, diện tích 68,74m²
Căn hộ A08, 2 phòng ngủ, diện tích 68,74m²
Căn hộ C05, 2 phòng ngủ, diện tích 68,05m²
Căn hộ C03, 2 phòng ngủ, diện tích 70,28m²
Căn hộ C02, 2 phòng ngủ, diện tích 70,28m²
Căn hộ C01, 2 phòng ngủ, diện tích 71,17m²
Căn hộ B07, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ B08, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ B09, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ A07, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ A06, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ A05, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ A04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ A03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C07, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C08, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ C09, 2 phòng ngủ, diện tích 69,08m²
Căn hộ B03, 1 phòng ngủ, diện tích 41,18m²
Căn hộ A11, 1 phòng ngủ, diện tích 41,18m²
Căn hộ B02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,91m²
Căn hộ B13, 2 phòng ngủ, diện tích 69,81m²
Căn hộ A12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,61m²
Căn hộ A01, 2 phòng ngủ, diện tích 69,81m²
Căn hộ B01, 2 phòng ngủ, diện tích 74,33m²
Căn hộ A13, 2 phòng ngủ, diện tích 74,33m²
Căn hộ B12, 1 phòng ngủ, diện tích 45,63m²
Căn hộ A02, 1 phòng ngủ, diện tích 45,63m²
Căn hộ C10, 1 phòng ngủ, diện tích 46,33m²
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ, diện tích 71,48m²
Căn hộ C01, 2 phòng ngủ, diện tích 74,60m²
Căn hộ C02, 2 phòng ngủ, diện tích 74,10m²
Căn hộ C03, 2 phòng ngủ, diện tích 74,10m²
Căn hộ C04, 2 phòng ngủ, diện tích 72,79m²
Căn hộ C05, 2 phòng ngủ, diện tích 72,20m²
Căn hộ C06, 3 phòng ngủ, diện tích 98,46m²
Căn hộ C07, 2 phòng ngủ, diện tích 72,79m²
Căn hộ C08, 2 phòng ngủ, diện tích 72,79m²
Căn hộ C09, 2 phòng ngủ, diện tích 72,79m²
Căn hộ C10, 2 phòng ngủ, diện tích 72,79m²
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ, diện tích 72,90m²
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ, diện tích 72,90m²
Căn hộ C13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,79m²
Căn hộ C14, 1 phòng ngủ, diện tích 46,33m²
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ, diện tích 75,30m²
Căn hộ office-tel OC01, diện tích 38,37m²
Căn hộ office-tel OC02, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC03, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC04, diện tích 37,67m²
Căn hộ office-tel OC05, diện tích 37,66m²
Căn hộ office-tel OC06, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC07, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC08, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC09, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC10, diện tích 32,02m²
Căn hộ office-tel OC11, diện tích 52,28m²
Căn hộ office-tel OC12, diện tích 49,82m²
Căn hộ office-tel OC13, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC14, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC15, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC16, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC17, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC18, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC19, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC20, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC21, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC22, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC23, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC24, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC25, diện tích 49,70m²
Căn hộ office-tel OC26, diện tích 46,65m²
Căn hộ office-tel OC27, diện tích 36,45m²
Căn hộ office-tel OC28, diện tích 38,85m²
Căn hộ office-tel D01, diện tích 39,78m²
Căn hộ office-tel D02, diện tích 37,01m²
Căn hộ office-tel D03, diện tích 47,33m²
Căn hộ office-tel D04, diện tích 50,68m²
Căn hộ office-tel D05, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D06, diện tích 37,72m²
Căn hộ office-tel D07, diện tích 37,72m²
Căn hộ office-tel D08, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D09, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D10, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D11, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D12, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D13, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D14, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D15, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D16, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D17, diện tích 50,37m²
Căn hộ office-tel D18, diện tích 53,25m²
Căn hộ office-tel D19, diện tích 32,41m²
Căn hộ office-tel D20, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D21, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D22, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D23, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D24, diện tích 38,95m²
Căn hộ office-tel D25, diện tích 38,95m²
Căn hộ office-tel D26, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D27, diện tích 36,90m²
Căn hộ office-tel D28, diện tích 38,84m²
Căn hộ D05, 2 phòng ngủ, diện tích 74,62m²
Căn hộ D04, 2 phòng ngủ, diện tích 74,62m²
Căn hộ D11, 2 phòng ngủ, diện tích 73,15m²
Căn hộ D13, 2 phòng ngủ, diện tích 75,85m²
Căn hộ D14, 2 phòng ngủ, diện tích 75,85m²
Căn hộ D15, 2 phòng ngủ, diện tích 75,92m²
Căn hộ D06, 2 phòng ngủ, diện tích 73,80m²
Căn hộ D07, 2 phòng ngủ, diện tích 73,80m²
Căn hộ D08, 2 phòng ngủ, diện tích 73,80m²
Căn hộ D09, 2 phòng ngủ, diện tích 73,80m²
Căn hộ D12, 2 phòng ngủ, diện tích 73,80m²
Căn hộ D10, 3 phòng ngủ, diện tích 99,78m²
Căn hộ D03, 1 phòng ngủ, diện tích 51,94m²
Căn hộ D02, 1 phòng ngủ, diện tích 47,34m²
Căn hộ D01, 2 phòng ngủ, diện tích 76,80m²
Căn hộ D05, 2 phòng ngủ, diện tích 71,21m²
Căn hộ D04, 2 phòng ngủ, diện tích 71,21m²
Căn hộ D11, 2 phòng ngủ, diện tích 69,58m²
Căn hộ D13, 2 phòng ngủ, diện tích 72,55m²
Căn hộ D14, 2 phòng ngủ, diện tích 72,44m²
Căn hộ D15, 2 phòng ngủ, diện tích 72,78m²
Căn hộ D06, 2 phòng ngủ, diện tích 70,50m²
Căn hộ D07, 2 phòng ngủ, diện tích 70,50m²
Căn hộ D08, 2 phòng ngủ, diện tích 70,50m²
Căn hộ D09, 2 phòng ngủ, diện tích 70,50m²
Căn hộ D12, 2 phòng ngủ, diện tích 70,50m²
Căn hộ D15, 2 phòng ngủ, diện tích 70,50m²
Căn hộ D10, 3 phòng ngủ, diện tích 93,18m²
Căn hộ D03, 1 phòng ngủ, diện tích 51,27m²
Căn hộ D02, 1 phòng ngủ, diện tích 47,35m²
Căn hộ D01, 2 phòng ngủ, diện tích 73,38m²

Tư Vấn

Lavita Thuan An chinh phục khách hàng nhờ diện tích căn hộ đa dạng, chất lượng thiết kế theo chuẩn phòng Suite thượng hạng. Ngoài ra, khu căn hộ có tới hơn 70% diện tích dùng cho mảng xanh, giúp cư dân an tâm tận hưởng phong vị cuộc sống trong lành thuần khiết.
Thuận An là cửa ngõ của tỉnh Bình Dương, ngay trái tim đô thị vệ tinh của TP.HCM nên đóng vai trò kết nối vùng quan trọng. Từ đó việc giao thương, di chuyển giữa các thành phố và khu vực vô cùng thuận tiện.
Không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích hiện đại được chăm chút kỹ lưỡng chính là yếu tố quan trọng làm nên giá trị của khu căn hộ.
Với sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng giao thông cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Thuận An hiện là địa phương "đầu tàu" trong việc đóng góp ngân sách của tỉnh Bình Dương. Điều đó kéo theo thị trường tại đây mang nhiều tiềm năng, dễ dàng thu hút giới đầu tư.
Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Đông Nam Á 2020 (từ giải thưởng “Dot Property Southeast Asia Awards) có kinh nghiệm với hàng chục ngàn sản phẩm đã bàn giao cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, sẽ mang tới sự hài lòng nhất cho Quý Khách hàng.
Công ty Cổ phần Property X (PropertyX) được đánh giá là đơn vị tiếp thị và phân phối bất động sản mạnh nhất phía Nam. PropertyX sở hữu đội ngũ 1.500 nhân sự cùng hệ thống 12 sàn giao dịch quy mô tại TP.HCM và khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Bằng khát vọng dẫn đầu và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần BĐS Thuận An trong những năm qua luôn nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất. Song song đó, công ty cũng không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ để góp phần tạo lập cuộc sống tiện nghi cho khách hàng và cộng đồng.
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) nằm trong Top nhà phát triển BĐS uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến nay, Hưng Thịnh Land đã phát triển thành công hàng loạt dự án và cung cấp ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm với đa dạng loại hình. Công ty sở hữu tiềm lực tài chính và nhân lực vững mạnh cùng việc kế thừa gần 20 năm kinh nghiệm, uy tín từ Tập đoàn Hưng Thịnh.